โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ก.ย.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
 
     

ระยะเวลาในการดำเนินการ :  ในวันที่พุธ  2 พฤษภาคม 2561

สถานที่จัดโครงการ  : ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

วัตถุประสงค์ :

      1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองให้กับผู้บริหาร

      2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

กลุ่มเป้าหมาย :

      1  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 15 โรงเรียน       โรงเรียนละ 2 คน (ครูใหญ่ และผู้ช่วยครูใหญ่) รวมทั้งสิ้น 30 คน

      2  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาสตูล จำนวน        10 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน (ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ) รวมทั้งสิ้น 20 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1.  ผู้บริหารในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายมากขึ้น

          2. เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชน