โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ก.ย.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเข้าร่วม “ ค่ายภูมิศาสตร์ (ครั้งที่ 9) ”
 
     


ระยะเวลาในการดำเนินการ :  ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2561
สถานที่จัดโครงการ  : ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง 
วัตถุประสงค์ : 
1.    เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
2.    เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีทางด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้ภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
3.    เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้และสร้างเสริมทักษะและ ประสบการณ์ทางด้านภูมิศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับ   
       มัธยมศึกษา 
4.    เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในระดับท้องถิ่นกับโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา และโรงเรียนขาดแคลนในเขต
       พื้นที่การศึกษาสตูล

คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี