โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ก.ย.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ “เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ในการเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ปี 2560
 
     


สถานที่จัดโครงการ  : ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหาดทราย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และโรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
วัตถุประสงค์ : 
1.   เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในการเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
      สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  
2.   เพื่อจัดห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสาธิตการสอนและสื่อการสอน                   
     ในห้องเรียนต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
3.   เพื่อถวายรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและ
    โรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                
     สยามบรมราชกุมารี
กลุ่มเป้าหมาย :  1. โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 คือ โรงเรียน ตชด.บ้านหาดทราย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และโรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
 

สล็อตออนไลน์ฟรีเครด