โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ก.ย.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเข้าร่วม “ เทศกาลนิทานพื้นบ้านนานาชาติ ”
 
     


ระยะเวลาในการดำเนินการ :  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จัดโครงการ  : ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง 
วัตถุประสงค์ : 
1.    เพื่อให้เห็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายทางคติชน เยาวชน นักศึกษา ผู้ปฎิบัติการทางสังคมนักวิชาการ เพื่อส่งเสริมกระบวนการศึกษา เก็บรวบรวม และจัดการข้อมูลทางคติชนอย่างมีส่วนร่วม และสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.    เพื่อส่งเสริมเครือข่ายทางคติชนในการเผยแพร่ความรู้ทางคติชนที่ได้จากกระบวนการศึกษา เก็บรวบรวม และจัดการข้อมูลทางคติชนอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายอย่างสันติ
กลุ่มเป้าหมาย :
1.    โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 45 คน
2.    โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนในกำกับดูแลของมหาลัยทักษิณ จำนวน  30 คน 
กรรมการในโครงการ จำนวน 3 คน

ซอคเกอร์ลีก