โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ต.ค.61 ถึงวันที่ 24 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายบูรณาการภาษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
 
     

หลักการและเหตุผล

          มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดงบประมาณสำหรับโครงการบริการวิชาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น  โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนกองกำกับการการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาสตูล  โดยครั้งนี้โครงการฯ มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียน  โดยจัดค่ายบูรณาการภาษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับครูผู้สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

ระยะเวลาในการดำเนินการ :  ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2561

สถานที่จัดโครงการ  : ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล

วัตถุประสงค์ :

            1. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครูผู้สอนมีทักษะความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษา

            2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนที่สังกัด

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนา

และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาสตูลให้สูงขึ้น

สล็อต