โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 26 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเข้าสังคม และเพิ่มความมั่นใจเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
 
     

ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเข้าสังคม และเพิ่มความมั่นใจ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

ระยะเวลาในการดำเนินการ :  11  พฤศจิกายน  2561

สถานที่จัดโครงการ  :  ณ  ห้องแหล่งการเรียนรู้ ชั้น 1 อาคาร คณะศึกษาศาสตร์   

 

หลักการและเหตุผล

          ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าถึงขีดสุด ทั้งด้าน สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีมีการติดต่อสื่อสารและถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างประเทศตลอดจนมารยาททางสังคม ทำให้ธรรมเนียมสากลเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น รวมถึงการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิต และหน้าที่การงาน ก็มิได้ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือประสบการณ์ในการทำงานเพียงอย่างเดียว หากแต่ประกอบไปด้วยหลายปัจจัย และปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จ คือการมีบุคลิกภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการพูด เดิน ยืน นั่ง ตลอดจนการแต่งกาย ฯลฯ

           โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ความสำคัญของทักษะการเข้าสังคมและเพิ่มความมั่นใจ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีดังกล่าว จึงจัดโครงการนี้ขึ้นแก่นิสิตทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้มีเสน่ห์  ปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข   นอกจากนี้ยังเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า โดยผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งทางโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว จะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของนิสิตในการพัฒนาตนเองในการก้าวสู่ครูมืออาชีพอย่างยั่งยืนด้วยความสมบูรณ์ของพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญาอันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง  หน่วยงาน และสังคมสืบต่อไป                  

 

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเพิ่มทักษะการเข้าสังคมให้กับนิสิตทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้กับนิสิตทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

3. เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

        

KUBET