โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 26 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมครูกลุ่มสาระภาษาไทย
 
     

โครงการอบรมครูกลุ่มสาระภาษาไทย

ระยะเวลาในการดำเนินการ :  ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สถานที่จัดโครงการ  : ณ อาคาร 17 (อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2) ห้อง 17301 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ

หลักการและเหตุผล

        ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชกระแสรับสั่งมายังประธานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ เรื่องปัญหาการอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่เกาะสตูล ทั้งนี้ทางโครงพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ ได้เล็งถึงความสำคัญด้านการพัฒนาการอ่านออก- เขียนได้ของนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมครูกลุ่มสาระภาษาไทยขึ้น เพื่อให้ครูมีความรู้ และทักษะทางด้านกลุ่มสาระภาษาไทยเพิ่มขึ้น และมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการให้กับนักเรียน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน

วัตถุประสงค์ 

1  เพื่อให้ครูได้มีความรู้ และทักษะทางด้านการสอนภาษาไทยแบบบูรณาการ

2  เพื่อให้ครูมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการให้กับนักเรียน

3  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน

เครดิตฟรี