โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ม.ค.62 ถึงวันที่ 16 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการนำนิสิตทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและศิษย์เก่ามูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเฝ้าเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
     

       โครงการนำนิสิตทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและศิษย์เก่ามูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าเฝ้าเพื่อรับเสด็จ        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                                                      ในวันที่  14 มกราคม 2562 

                     ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ                            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

 

หลักการและเหตุผล

           ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา ให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หลายวิชาเอกมาตั่งแต่ปี พ.ศ.2556 จนมาถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 19 ทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ในปี พ.ศ.2556 มีนิสิตผู้ได้รับทุนจำนวน 3 คน โดยมีสาชาวิชาเอก ชีววิทยา สังคมศึกษา และพลศึกษา ในปี พ.ศ. 2557    มีนิสิตผู้ได้รับทุนจำนวน 3 คน โดยมีสาชาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 ทุน และสังคมศึกษา ในปี พ.ศ.2559 มีนิสิตผู้ได้รับทุนจำนวน 3 คน โดยมีสาชาวิชาเอก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ในปี พ.ศ.2560 มีนิสิตผู้ได้รับทุนจำนวน 7 คนโดยมีสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา ฟิสิกส์  พลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย และในปี พ.ศ.2561 มีนิสิตผู้ได้รับทุนจำนวน 3 คนโดยมีสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ และการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 ทุน ซึ่งในขณะนี้มีนิสิตทุนที่จบการศึกษาไปแล้วและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 5 คน และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 14 คน

              ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม พ.ศ.2562 เพื่อให้การวางแผนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอดำเนินการวางแผนการทำงานในช่วงระหว่างวันที่ 10 – 17 มกราคม พ.ศ.2562