โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 มี.ค.62 ถึงวันที่ 4 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561
 
     

โครงการประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

หลักการและเหตุผล

          การสรุปผลการดำเนินงานเป็นการสะท้อนและชี้แจงผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้ง                  การนำเสนอผลการดำเนินงานทั้งเชิงบวก และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นหรือสร้างความพร้อมและ                  การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการพัฒนาที่เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป จึงได้ดำเนินการจัดโครงการสรุปผล                       การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น

วัตถุประสงค์

         1  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21

             2  เพื่อให้โรงเรียนได้นำเสนอผลงานในปีที่ผ่านมา

             3  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

             4  เพื่อหาแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหาในปีงบประมาณถัดไป

             5  เพื่อสร้างความเข้มแข็งระหว่างหน่วยงานร่วมพัฒนา