โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 พ.ค.62 ถึงวันที่ 14 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย 8 เมษายน 2562
 
     

โครงการ การพัฒนาทักษะและการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย

วันที่ 8 เมษายน 2562

หลักการและเหตุผล

                 ตามที่โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นิเทศติดตามและประเมินผลการสอนมาตลอดระยะเวลา 12 ปี ทำให้ทราบถึงปัญหาที่มีผลต่อการพัฒนาการของนักเรียน ส่วนหนึ่งพบว่าครูต้องการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและการคัดกรองเด็กเพื่อเตรียมจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และการเริ่มพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถือเป็นโอกาสคัดกรองเด็ก และเป็นการพัฒนาที่ดีของครูอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เพื่อให้ครูได้มีความรู้ และทักษะการพัฒนาทักษะชีวิตและการคิดให้กับเด็กระดับปฐมวัย
  2.  เพื่อให้ครูมีเทคนิคในการคัดกรองเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย
  3.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน