โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 พ.ค.62 ถึงวันที่ 14 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการบูรณาการภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  9-10 เมษายน 2562
 
     

โครงการบูรณาการภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่  9-10 เมษายน 2562

  1. หลักการและเหตุผล

                 ตามที่ โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ ได้วางเป้าหมายในการพัฒนาครูภาษาไทยเพื่อยกระดับการเรียนภาษาไทยของเด็กระดับชั้นประถมศึกษาให้มีความพร้อม และเป็นธรรมชาติจึงได้จัดอบรมการบูรณาการภาษาไทยในชีวิตประจำวันเพื่อนำความรู้ค่ายภาษาไทยเชื่อมโยงกับการดำรงชีวิตในบริบทของชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ และเป็นการพัฒนาความรู้ – ความสามารถของครูให้มีวิธีการและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอีกขึ้นด้วย

  1. วัตถุประสงค์

8.1  เพื่อให้ครูได้มีความรู้ และทักษะทางด้านการสอนภาษาไทยแบบบูรณาการเพิ่มเติม

8.2  เพื่อให้ครูมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการให้กับนักเรียนมากขึ้น

8.3  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน

8.4  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและครูผู้สอน