โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.ค.63 ถึงวันที่ 15 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ อบรมเชิงปฏิบัตืการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2563
 
     

             หลักการเหตุผล

                    จากการสอนในยุคที่เกิดวิกฤตโรคระบาด ภายใต้สถานการณ์ทางการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นความจำเป็นที่นักเรียนต้องเรียนรู้และเข้าใจสอดคล้องกับความต้องการหลักการหลักสูตรแกนกลางและเชี่ยมโยงกับการใช้ชีวิตในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน

                    การคิดคำนวณและการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และประกอบอาชีพของเด็กในอนาคต ดังนั้นการออกแบบการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ครูจำเป็นต้องมีความรู้ให้เท่าทัน  จึงเห็นควรพัฒนาครูและการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

2 เพื่อให้ครูได้เรียนรู้เทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ