โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ นิเทศติดตามและประเมินผลการสอน ณ.ร.ร.บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนาและร.ร.บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย อ.เมือง จ.สตูล วันที่ 9 กรกฏาคม 2563
 
     

หลักการและเหตุผล

          มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้สนับสนุนโครงการบริการวิชาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ” ต่อเนื่องเป็นปีที่  12  ซึ่งทางโครงการได้พัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียน ตชด. โรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสตูล มาโดยตลอด ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาได้รับคุณภาพอย่างยั่งยืน  จึงได้จัดโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขึ้น ทั้งนี้นอกจากเป็นการติดตามและพัฒนาครูในโรงเรียนดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการสะท้อนกระบวนการทำงานของคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการบริการวิชาการฯของมหาวิทยาลัยทักษิณทั้งด้านวิชาการและการช่วยเหลือให้กำลังใจแก่บุคลากรในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 โรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

      1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล     

           2.เพื่อติดตามประเมินผลและให้คำแนะนำด้านการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนที่สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 , โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

           3.เพื่อได้ทราบปัญหาและความต้องการของทางโรงเรียน

GCLUB