TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการ นิเทศติดตามและประเมินผลการสอน ณ.ร.ร.บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนาและร.ร.บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย อ.เมือง จ.สตูล วันที่ 9 กรกฏาคม 2563
กิจกรรม ประชุมหารือเรื่องแผนการดำเนินงาน ปี2563 วันที่ 8 กรกฏาคม 2563
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัตืการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2563
โครงการบูรณาการภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  9-10 เมษายน 2562
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย 8 เมษายน 2562
โครงการประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561
โครงการนำนิสิตทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและศิษย์เก่ามูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเฝ้าเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการอบรมครูกลุ่มสาระภาษาไทย
โครงการ : ฝึกอบรมการบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
การประชุมร่วมกันเพื่อหารือร่วมกันกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
การประชุมร่วมกันเพื่อหารือร่วมกันกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43
การประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเข้าสังคม และเพิ่มความมั่นใจเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โครงการ “เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ในการเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”
โครงการค่ายบูรณาการภาษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โครงการเข้าร่วม “ เทศกาลนิทานพื้นบ้านนานาชาติ ”
โครงการ“ เซ็นสัญญาการสนับสนุนทุนการศึกษาของมูลนิธิชัยพัฒนา ”
โครงการ “เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ในการเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ปี 2560
โครงการเข้าร่วม “ ค่ายภูมิศาสตร์ (ครั้งที่ 9) ”
โครงการอบรมกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา


หน้าที่ :