โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมาของโครงการ
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ
test
test
test
test
 
ความเป็นมาของโครงการ กลับหน้าหลัก

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทาน    ปริญญาบัตร  ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ มีพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยทักษิณได้เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระองค์  เพื่อให้เด็กในท้องถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน พร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กันไป

          ปีพุทธศักราช 2550 มหาวิทยาลัยทักษิณได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี มาดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ เป็นที่ปรึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดตั้งคณะทำงานกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการโดยเลือกโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุงก่อนเพราะเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณตั้งอยู่ โดยใช้ชื่อว่า โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ปีพุทธศักราช 2551 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ขยายพื้นที่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสตูล  จังหวัดตรังและเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  43 

          ต่อมาปีพุทธศักราช 2553 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ขยายพื้นที่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาสตูล จังหวัดสตูล และเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้

กิจกรรมของโครงการฯ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

                    1.  กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร

                    2.  กิจกรรมพัฒนาครู

                     3.  กิจกรรมพัฒนานักเรียน

                    4.  กิจกรรมพิเศษ

          หลักในการดำเนินการจะเน้นการร่วมคิด ร่วมทำ ติดตาม แนะนำ ตรวจสอบประเมินอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นให้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูโรงเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนาและครูโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาสตูล มีการพัฒนาคุณภาพ คือ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความรู้ทางวิชาการในสาระที่สอนที่แม่นยำถูกต้อง มีคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน เป็นผู้นำให้แก่ชุมชน เพื่อจะสร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป โดยอาศัยการสนับสนุนร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ เช่น คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43     เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ และรองรับนโยบายและวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม